Pas 060.61.000 Prækvalifikation til Qinngorput lagerhal

Dato:
16. aug 2021

Ansøgning om prækvalifikation:
Senest 10. sep 2021

Elektronisk modtagelse:
rneja@nukissiorfiit.gl

Informationsmaterialet bestilles hos:
Reza H. Nejad
rneja@nukissiorfiit.gl

Informationsskrivelse om hvilke oplysninger og krav, der skal indgå i ansøgningen om at blive prækvalificeret.
Fremsendes elektronisk.

Udvælgelse:
Op til 3 firmaer udvælges til at afgive tilbud. Meddelelse vil ske 10. sep 2021

Evt. spørgsmål skal være i hænde senest:
Onsdag den 8. sep 2021

BYGHERRE

Nukissiorfiit inviterer hermed interesserede firmaer til prækvalifikation på

jord- og betonarbejder af ny lagerhal i Qinnqorput.

De prækvalificerede tilbudsgivere indbydes herefter til at afgive fagentreprisetilbud på byggeopgaven bl.a. baseret på et dispositionsforslag.

KONTRAKTFORM

Arbejdet udføres i fagentreprise og bygges på ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP 95). Betingelserne skal med tilføjelser og ændringer i ”Særlige betingelser” rettes mod den konkrete opgave i fagentreprise.

PROJEKTBESKRIVELSE

Der skal opføres jord og betonarbejde (fundament og dæk) til lagerhal i Qinngorput, består af et værksted og garage, lager samt fællesarealer.

Bebyggelsens bruttoetageareal, ca. 240 m2.

Derudover valg af byggematerialer med udgangspunkt i analyse af livstidscyklus, miljøbelastning samt vedligehold.

TIDSRAMME

Udsendelse af udbudsmateriale sep. 2021
Licitation sep. 2021
Byggestart okt. 2021
Aflevering nov. 2021

PRÆKVALIFIKATION

Interesserede firmaer vil efter skriftlig henvendelse til angivet adresse kunne få tilsendt nærmere information og spørgeskema med prækvalifikationskravene.

Det vil kun være firmaer, som har erfaring med lignende byggeri i arktiske egne, som vil komme i betragtning. For at et firma kan komme i betragtning skal der desuden kunne dokumenteres følgende:

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om max. 100.000 kr. i forfalden gæld.
  • Erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab om ansøgers mulighed for garantistillelse iht. AP 95.

Tildelingskriteriet ved licitationen vil være ”det økonomisk mest fordelagtige bud”.