Vedvarende energi

I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baseret på vedvarende energikilder. Det er en af de overordnede målsætninger i Sektorplan for energi- og vandforsyning, der beskriver mål og initiativer på området frem til 2030. Læs om sektorplanen her.

Nukissiorfiit bruger i høj grad vedvarende energi til el- og varmeproduktion. Vedvarende energi i form af vandkraft og varme fra affaldsforbrændingsanlæg udgjorde 70,5 pct. af Nukissiorfiits afsætning af el og varme i 2018.

Elektricitet fra solceller og vindmøller udgør endnu kun en beskeden del af produktionen af vedvarende energi. Der er dog stor interesse for etablering af små vedvarende energianlæg – både hos private og fra Nukissiorfiits side.

Figur. Nukissiorfiits afsætning af el og varme
fordelt på energikilder, 2022


Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi eller grøn energi er fællesbetegnelser for energiformer, der er ubegrænsede. Jo mere vedvarende energi, der benyttes, jo mindre bliver afhængigheden af importeret olie.

Listen af vedvarende energikilder omfatter:

Nukissiorfiit har igennem flere år haft fokus på øget brug af vedvarende energi. I de seneste år er indsatsen dog intensiveret og har fået et bredere fokus. Hvor det tidligere primært handlede om at øge brugen af vandkraft, indgår øvrige energikilder som sol- og vindenergi nu i stigende grad i planlægningen af den fremtidige forsyning.

Biomasse (træ mv.) er ikke lokalt tilgængeligt i tilstrækkeligt omfang og er derfor ikke anvendelig i energiforsyningen. Restvarme fra forbrænding af affald bruges dog til fjernvarme, hvilket øger brugen af vedvarende energi.

Bølge- og tidevandskraft benyttes aktuelt ikke og besværliggøres af det isfyldte vand.