Pas nr. -, 3961 Uummannaq

Uummannami imermik pajuttuisarneq

Ukioq kaajallallugu Nukissiorfiit ilaqutariit illuutaannut, pisortat suliffeqarfiinut aamma inuussutissarsiortut suliffeqarfiinut illoqarfiup ukioq naallugu imermik pilersuinermut aqqutaanut ilanngutitissimanngitsunut imermik pajuttuisarpoq. Pajuttuisarneq Nukissiorfiit avataaniittunit isumagineqartarnissaa neqeroorutigineqarpoq, pajuttuisartussatut toqqarneqartoq Nukissiorfiit biilii imertaassuit marluk atorlugit imermik pajuttuisarnissamut pisussaaffeqassalluni. Agguaqatigiissillugu imermik pajuttarneq ukiumut 10.600-nik imermik immiisarnernik annertussuseqarpoq, kisianni piffissami tamatumani amerlassutsit taaneqartut allanngorsinnaanerat ilimaginngitsoorneqarsinnaanngilaq.

 • Nukissiorfiit sanaartortitsisutut suliassaq matuma kingulianiittoq suliariumannittussarsiuuppaa:
  tamanut ammasumik suliariumannittussarsiorneq
 • Suliassanut ilaapput:
  Aqutsineq aamma ataqatigiissaarineq, Suliassap suliarineqarnera

Neqerooruteqartoq suliassamut ilaatinneqassaguni taava neqerooruteqartup Nukissiorfiit atsiortittagaat Ilumoorluinnartumik nalunaarut atsiorsinnaasariaqarpaa aammattaaq akileraaruseriffimmit uppernarsar-tissavaa, suliffeqarfik neqerooruteqartoq aammattaaq suliffeqarfiit suliaqartinniakkat akiligassaareersunik akiitsoqanngitsut.

 • Suliap aallartinneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq:
  novembari 2022
 • Suliassap naammassineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq:
  decembari 2026

Nu­kis­si­or­fiit sa­naar­tor­tit­si­su­tut su­li­as­saq ma­tu­ma ki­ngu­li­a­niit­toq ta­ma­nut am­ma­su­mik su­li­a­ri­u­man­nit­tus­sar­si­uup­paa.

Uummannami imermik pajuttuisarneq

Ukioq kaajallallugu Nukissiorfiit ilaqutariit illuutaannut, pisortat suliffeqarfiinut aamma inuussutissarsiortut suliffeqarfiinut illoqarfiup ukioq naallugu imermik pilersuinermut aqqutaanut ilanngutitissimanngitsunut imermik pajuttuisarpoq.

Pajuttuisarneq Nukissiorfiit avataaniittunit isumagineqartarnissaa neqeroorutigineqarpoq, pajuttuisartussatut toqqarneqartoq Nukissiorfiit biilii  imertaassuit marluk atorlugit imermik pajuttuisarnissamut pisussaaffeqassalluni. Agguaqatigiissillugu imermik pajuttarneq ukiumut 10.600-nik imermik immiisarnernik annertussuseqarpoq, kisianni piffissami tamatumani amerlassutsit taaneqartut allanngorsinnaanerat ilimaginngitsoorneqarsinnaanngilaq.   

Aammattaaq sanaartorfinnut aamma umiarsuarnut kiisalu sullitat noqqaassuteqarnerisigut immikkut pajuttuinissaq pisariaqarsinnaassaaq. Imermik pajuttuineq pilersaarutaasumik suliffiup iluani kiisalu suliffiup avataani pisinnaassaaq.

Suliassaq killiussatut neqerooruteqarfigineqartussaavoq tassunga ilaapput ingerlatsineq, aqutsineq aamma suliassanik neqerooruteqarfigineqartussanik tamanik ataatsimoortumik ataqatigiissaarineq aammattaaq suliffeqarfiit allat suliaqartitat akiligassaanik akiliisussanngorneq. Suliassaq SB-mut attuumassuteqarpoq aamma neqeroorut Suliariumannittussarsiorluni allakkat ilanngussat atorlugit pinissaa kissaatigineqarpoq.

Ne­qe­roo­ru­te­qar­toq su­li­as­sa­mut i­laa­tin­ne­qas­sa­gu­ni taa­va ne­qe­roo­ru­te­qar­tup Nu­kis­si­or­fiit at­si­or­tit­ta­gaat I­lu­moor­lu­in­nar­tu­mik na­lu­naa­rut at­si­or­sin­naa­sa­ri­a­qar­paa aam­mat­taaq a­ki­le­raa­ru­se­rif­fim­mit up­per­nar­sar­tis­sa­vaa, su­lif­fe­qar­fik ne­qe­roo­ru­te­qar­toq aam­mat­taaq su­lif­fe­qar­fiit su­li­a­qar­tin­ni­ak­kat a­ki­li­gas­saa­reer­su­nik a­kiit­so­qan­ngit­sut.

Suliarineqarnerata ullua:
13. septembarip 2022

Suliariumannittussarsiuussineq:
tallimanngorneq 14.10.2022, kl. 13:00

Sumiiffik:
Nukissiorfiit Uummannaq

Najuukkusuttut najuutissapput.

Paasissutissat uunga piniarneqarsinnaapput:
Lars Hoffmeyer, LH@nukissiorfiit.gl

Sanaartornermut najoqqutassat elektroniskimik nassiunneqassapput.

Sanaartortitsisoq pisinnaatitaavoq neqeroortumik tigusinngissinnaanermik.

Suliassamik tunniussinermi tunngavigineqartussaq tassaavoq
akigitinneqartoq minnerpaaq

Nalorninermi apeqqutit Nalorninermi apeqqutit apeqqutaajunnartut, suliariumannittussarsiornermut tunngasut taamatullu teknikimut tunngasut Nukissiorfinni tiguneqareersimassapput, kingusinnerpaamik:

marlunngorneq, 11.10.2022 kl. 13:00