Prisjusteringer på el, vand og varme

Naalakkersuisut har besluttet, at Nukissiorfiits priser på el, vand og varme reguleres pr. 1. juli 2024. Reguleringen af Nukissiorfiits tariffer for vand og el skyldes Nukissiorfiits økonomiske situation, hvor indtjeningen på salg af vand og el ikke modsvarer Nukissiorfiits drifts- og investeringsudgifter. Der er igennem mange år oparbejdet et reinvesteringsbehov på ca. 1,8 mia. kr. i Nukissiorfiit, hvoraf hovedparten er akut. Derfor hæves Nukissiorfiits trækningsret også fra 70 mio. kr. til 150 mio. kr., så Nukissiorfiit på kort sigt kan håndtere de stigende likviditetsudfordringer, der følger med det akutte reinvesteringsbehov. Afslutningsvis hæves varmepriserne også som følge af olieprisstigningen tilbage i april 2024.

El og vand
Prisen for el og vand hæves med 3,5 % pr. 1. juli 2024 og med yderligere 3,5 % pr. 1. januar 2025. Reguleringen af Nukissiorfiits tariffer for vand og el skyldes Nukissiorfiits økonomiske situation, hvor indtjeningen på salg af vand og el ikke modsvarer Nukissiorfiits udgifter.  Dertil viser en analyse, at Nukissiorfiit har et reinvesteringsbehov på 1,8 mia. kr., hvoraf hovedparten er akut.

Pris pr. 1. juli 2024 for el og vand
Pr. 1. juli 2024 betyder det, at prisen for el pr. kWh stiger fra 1,75 kr. til 1,81 kr., mens den for vand vil stige fra kl. 21,20 kr. pr. m3 til 21,94 kr. pr. m3.

Pris pr. 1. januar 2025 for el og vand
Pr. 1. januar 2025 vil prisen for el pr. kWh stige til 1,87 kr., mens den for vand vil stige til 22,71 kr. pr. m3.

Varme
Prisen for varme hæves pr. 1. juli 2024.  Prisstigningen sker på baggrund af, at olieprisen, herunder dieselprisen, steg med 60 øre pr. liter d. 3. april i år. Dette har skabt øgede driftsomkostninger de steder, hvor Nukissiorfiit benytter olie og diesel til varmeproduktion.

Varmepriserne hæves pr. 1. juli 2024 som følgende:

Fast varme
Fast varme hæves fra 0,71 kr. pr. kWh til 0,83 kr. pr. kWh.

Afbrydelige varme
Afbrydelig varme hæves fra 0,49 kr. pr. kWh til 0,56 kr. pr. kWh.

Nukissiorfiit arbejder for, at Nukissiorfiits indtægter og udgifter balancerer
Nukissiorfiits analyse viser et reinvesteringsbehov på 1,8 mia. kr. over de næste 20 år, men med en hovedvægt de første 10 år. I det første årti prioriteres det mest akutte. Hovedvægten består i, at Nukissiorfiit skal anvende 134 mio. kr. (i 2023-priser) hvert år i det første årti på reinvesteringerne. Derudover er der et årligt løbende og almindeligt reinvesteringsbehov på 150 mio. kr. for at vedligeholde den nuværende anlægsmasse samt løbende drift- og vedligeholdsomkostninger.

I forbindelse med tarifstigningerne forklarer Energidirektør, Cicilie Senderovitz:
På baggrund af den manglende økonomiske balance og det akutte reinvesteringsbehov er det nødvendigt at indføre tarifstigninger. Hvis vi undlader at indføre tarifstigninger nu, vil en række af Nukissiorfiits planlagte reinvesteringsprojekter igen udskydes. Det vil betyde fare for nedbrud og kan i sidste ende kompromittere forsyningssikkerheden.

Det er for Nukissiorfiit helt centralt, at vi kan sikre en stabil forsyning af el, vand og varme til alle borgere i Grønland. Vores produktionsomkostninger varierer meget afhængig af, hvor i landet vi befinder os, og med de nuværende takster er der ikke økonomisk balance mellem vores udgifter og indtægter for salg af el, vand og varme.

Vi arbejder altid for at sikre en effektiv forsyning med laveste mulige priser til landets borgere, men er nødsaget til at foretage prisjusteringer, så vi kommer tættere på at balancere de nødvendige drifts- og investeringsudgifter med vores tarifindtægter. Samtidig ønsker vi også at udvise rettidig omhu, så der også i fremtiden vil være en stabil forsyning i hele landet uden, vi efterlader en stor efterbetaling til de fremtidige generationer.

Prisreguleringen vil fremgå af august-fakturaen
Prisreguleringen træder i kraft pr. 1. juli 2024 og vil fremgå af den faktura, som kunder modtager i august måned, der er en opgørelse over forbruget for juli måned.

Det vil også være muligt at tjekke faktura og forbrug på Nukissiorfiits Kundeportal.

Baggrund for Nukissiorfiits tariffer
Nukissiorfiits økonomi drives efter et princip om ’hvile-i-sig-selv-priser’. Princippet betyder, at Nukissiorfiit hverken skal skabe profit til ejerne, men heller ikke lide tab på at levere til den offentlige forsyning. Udgifterne til at drive og opretholde den eksisterende forsyningsinfrastruktur i hele landet oppebæres af Nukissiorfiits indtægter fra salg af vand og el. Imidlertid viser Nukissiorfiits omsætningsdata fra de seneste 5 år, at der ikke er balance mellem udgifter og indtægter for salg af vand og el. Baseret på gennemsnitsomkostninger og gennemsnitspriser har Nukissiorfiit således et gennemsnitligt underskud på -0,57 kr. pr. produceret kilowatt-time og -13,68 kr. pr. produceret kubikmeter vand.

Den manglende balance mellem udgifter og indtægter har medført, at Nukissiorfiit ikke i tilstrækkelig grad har kunnet vedligeholde maskiner, anlæg og forsyningsinfrastruktur, hvorfor der er behov for akutte reinvesteringer. Som nettostyret virksomhed, har Nukissiorfiit adgang til kortsigtede kreditfaciliteter hos Selvstyret, via den såkaldte trækningsret, der i en husholdning svarer til en kassekredit. Trækningsretten hæves, således at Nukissiorfiit på kort sigt kan håndtere de likviditetsudfordringer, der følger med de akutte reinvesteringer.

Nukissiorfiits årsregnskab for 2023
Nukissiorfiits årsregnskab for 2023, der blev publiceret den 14. maj 2024, kan tilgås her.

For flere oplysninger kan henvendelse ske til nukissiorfiit@nukissiorfiit.gl