Fiskeindustri

Tilladelser til ny eller udvidet landbaseret fiskeindustri

Såfremt der ønskes etablering eller udvidelse af den landbaserede fiskeindustri, som forventes forsynet fra Nukissiorfiits forsyningsanlæg, skal der fremsendes skriftlig ansøgning til Nukissiorfiit. I ansøgningen skal fiskeindustrien fremlægge planer for det fremtidige el- og vandforbrug.

Ansøgningsskemaet kan hentes her.

For el skal følgende som minimum være oplyst:

 • By/bygd, B-nummer eller kortbilag med bygningens placering

 • Forventet opstart af forbruget

 • Forventet årsforbrug fordelt på månedsforbrug

 • Forventet (samtidig) maksimal belastning (kW)

 • Forventet startstrøm (A) på produktionsapparater (der er begrænsninger på el-kapaciteten i bygderne)

 • Tavlebeskrivelser inkl. oplysninger om belastning for enkeltkomponenter

 • Forventet belastning fordelt på en døgnkurve

Nukissiorfiit gør opmærksom på, at gældende regelsæt, jf. Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg, Grønland, skal overholdes.

For vand skal følgende som minimum være oplyst:

 • By/bygd, B-nummer eller kortbilag med bygningens placering

 • Forventet opstart af forbruget

 • Forventet årsforbrug fordelt på månedsforbrug (m3)

 • Forventet maksimal belastning (m3/h)

Nukissiorfiit kan, jf. gældende leveringsbetingelser, ved begrænsninger på vandkapaciteten fastsætte begrænsninger for fiskeindustriens vandforbrug.

Ovenstående oplysninger er nødvendige for at kunne sikre, at både produktionsanlæg og distributionsnet har den nødvendige kapacitet til at kunne levere de ønskede mængder til både almindelige forbrugere og fiskeindustrien.

Sagsbehandlingstid

Såfremt ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger, og der på lokationen er tilstrækkelig kapacitet i både produktions- og distributionsanlæg til at levere det ansøgte behov, vil Nukissiorfiits sagsbehandling og efterfølgende godkendelse kunne ske hurtigt.

Hvis de eksisterende produktions- eller distributionsanlæg ikke har kapacitet til at levere det ansøgte forbrug, vil dette naturligvis påvirke sagsbehandlingen. Forventet sagsbehandlingstid i disse tilfælde vil være 4-6 uger.

Træffes der beslutning om, at Nukissiorfiits produktions- eller distributionsanlæg skal udvides, vil der normalt gå minimum 2 år fra ansøgning, til nye anlæg vil være klar til ibrugtagning.

Ansøgning om fiskeindustritakst

Den landbaserede fiskeindustri kan afregnes el- og vandforbrug efter fiskeindustritakster. Se priserne her.

Ønsker den landbaserede fiskeindustri godkendelse til afregning af el- og vandforbrug efter fiskeindustritakst, skal der indsendes en ansøgning til Nukissiorfiit om godkendelse i henhold til følgende:

Jf. Nukissiorfiits salgs- og leveringsbetingelser, Indledende bestemmelser, pkt. 1.1.2 [Link]:

”Kundegruppe 2 (fiskeindustritakst) omfatter leveringen af el og vand til den landbaserede fiskeindustri.

Ved landbaseret fiskeindustri forstås en produktionsenhed, hvor mere end 50 % af omsætningen er baseret på fiske- og skaldyrs-produktion.

En produktionsenhed er det fysiske sted, hvor indhandling eller forarbejdning af fisk eller skaldyr foregår.”

I ansøgningen skal der oplyses følgende:

 • Hvad der skal bearbejdes i produktionen – torsk/rejer/hellefisk eller andre fisk/skaldyr – med dokumentation for, at mere end 50 % af omsætningen er baseret på fiske- og skaldyrsproduktion

 • Om virksomheden i øvrigt har anden omsætning, og hvad denne i givet fald udgør/forventes at udgøre af den samlede omsætning

 • Hvad den planlagte produktion vil kræve af el- og vandleverance – energi- og effektmaksimum samt vandmængde og timeforbrug pr. forsyningsenhed

 • Hvor produktionsenheden fysisk er placeret – altså adresse

Ud fra disse oplysninger, og salgs- og leveringsbetingelserne i øvrigt, vil Nukissiorfiit tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for, at el- og vandforbrug kan ske til fiskeindustritakst.

Til orientering præciserer salgs- og leveringsbetingelserne, at det kun er el og vand leveret til selve produktionen, som kan opnå den billigere industritakst – ikke el og vand til administration og lignende.

Som bilag til ansøgningen vedlægges kopi af Selvstyrets godkendelse af virksomheden som levnedsmiddelvirksomhed.